بخش تحلیل

چرا احزاب سیاسی در افغانستان رشد نمی‌کنند؟

احزاب سیاسی به عنوان اصلی‌ترین کانون‌های دموکراسی امروزی، در کشورهای توسعه‌یافته، دارای نقش و اهیمت اساسی بوده و در واقع تعیین‌کننده‌ی ساختار قدرت سیاسی و تشکیل‌دهنده‌ی گفتمان اعمال دموکراتیک  می‌باشد. احزاب سیاسی دارای تقسیمات...