نویسنده: ارگان نشراتی حزب

دفتر ولایتی غزنی فعال گردید

دفتر ولایتی حزب برابری مردم افغانستان در ولایت غزنی به فعالیت آغاز نمود. حزب برابری مردم افغانستان...